משפט מנהלי, עתירות, הליכי השגה, התנגדויות ועררים

המשפט המנהלי על תת הנושאים שבו, הנו השדה המשפטי המקיף את המפגש שבין רשויות השלטון בנושאים שונים לבין האזרח. הרגולציה על פעילותו של האזרח, בין כפרט ובין במסגרת תאגיד או כל גוף עסקי, ובנושאים מגוונים הנוגעים לפעילותם, במישור האזרחי וגם העסקי, אל מול החובות החלות על רשויות השלטון, משרדי הממשלה, גופי הסמך השונים המוסמכים מטעם הרשות, וכן השלטון המקומי – הנם כר פורה להתדיינות בנושאים משפטיים, בין בבית משפט, ובין בהליכים שונים ומעין שיפוטיים בפני הרשות.

 

למשרד עו”ד זוהר שם טוב ניסיון רב שנים בייצוג בהליכים משפטיים ומעין שיפוטיים בפני ועדות עירוניות בנושאים שונים ומגוונים, לרבות ועדת התכנון השונות, לרבות התנגדויות בנושאים היתר/שימושים בוועדות המקומיות; רישוי עסקים; היטלי השבחה; לרבות ייצוג עותרים ומשיבים בנושא אישור/ביטול היתרים/תוכניות בניין עיר; וכן רישוי עסקים. ניסיון משרד עו”ד זוהר שם-טוב, כולל גם ייצוג קבלנים ואזרחים פרטיים בעררים בפני ועדות ערר הן בנושאי היתרים, הן בנושאי היטלי השבחה והן בנושאי רישוי עסקים.

כמו כן למשרד עו”ד זוהר שם טוב ניסיון בייצוג בהליכים בתחום המשפט המנהלי לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט העליון הגבוה לצדק (בג”צ) או כבית משפט לערעורים מנהליים, וכן לבית המשפט המחוזי בהליכים מנהליים שונים, בנושאי אפליה ופגיעה בזכויות אזרח בתחומי משפט ציבורי מנהלי וכן בעלי מאפיין או היבט רגולטיבי עסקי/מסחרי, כגון בתחום דיני המכרזים; הענקת/ביטול רישוי עסקים בתחומים שונים; הענקת הרשאות והיתרים בנושאים המצויים בסמכות ייחודית של השלטון המקומי או משרדי הממשלה; הטלת חיובים או היטלים בידי רשות מקרקעי ישראל בתחומי סמכותה (דמי שימוש ראויים, דמי הסכמה, דמי פיצול ונושאים משיקים); הפקעה מכוח פקודות או הוראות דין שונות (כגון חוק נכסי נפקדים; הפקעות מכוח דיני התכנון והבניה וכיו”ב); לרבות צווי הריסה/צווי הפסקה מנהליים או פליליים, וכן בעתירות וערעורים בפני בית המשפט המחוזי/בית המשפט העליון, על פי העניין.

משרד עו”ד זוהר שם-טוב מחזיק ידע ייחודי ומצטבר בתיקים שנוהלו במשרד בפני גופים ורשויות שונות, בנושאים מקיפים, וניסיון זה מסייע בהצלחת התיק או בפתרון הבעיה, אף ללא הליך משפטי, לעיתים אגב הצגת טענות הלקוח באופן סדור ומפורט ו/או בהשגה ותגובה רשמית.

למקרים ודוגמאות לחץ כאן